ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
vote
 
สภาพอากาศ
สายการบินนกแอร์
สายการบินบางกอก
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ข่าวกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการงานจ้างเหมาบริการ(จ้างต่อเนื่อง)ที่ท่าอากาศยานระบี่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ)

เมื่อ : 2019-09-30 23:05:09 อ่าน : 41

            ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่าอากาศยานกระบี่ ได้จัดจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจหาผู้รับจ้างได้ทันปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างระยะเวลาในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

            เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่ สุด ที่ กค 0405.2/ว346 ,ที่ กค 0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องฯ ในการนี้ท่าอากาศยานกระบี่ จึงได้ดำเนินการจ้างต่อเนื่องงานการจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารอาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคารต่างๆ ภายในท่าอากาศยานกระบี่ ตามเงื่อนไขเดิมของงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ 244/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

2. การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานกระบี่  ตามเงื่อนไขเดิมของงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ 178/2562  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

3. การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจากภายนอก ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตามเงื่อนไขเดิมของงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ 12 /2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

4. การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบตรวจค้นสัมภาระแบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตามเงื่อนไขเดิมของงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ 12 /2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

5. การจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในท่าอากาศยานกระบี่  ตามเงื่อนไขเดิมของงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 13.1 /2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 

             ดังนี้     ประกาศผู้ชนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 67
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 115,575
black_ribbon