ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบ

                  

                  การบริหาร  ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่วยงานบริการส่วนกลาง  เทียบเท่ากอง

สังกัดกรมการบินพลเรือน  แบ่งการบริหารเป็น  3  ส่วน  คือ  

ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน  
ฝ่ายความปลอดภัย  และ  ฝ่ายช่างเทคนิค

                 หน้าที่และความรับผิดชอบ  ควบคุมกิจการขนส่งทางอากาศ  ในเขตความรับผิดชอบ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ  การบริการและพิธีการบิน  ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

แก่อากาศยาน  ผู้โดยสาร  และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้า  สัมภาระ

และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ  และการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน  รวมทั้งวางมาตรการ

ในเรื่องดังกล่าวการดูแลบำรุงรักษา  ซ่อมแซมอาคารสถานที่  ทางวิ่ง  ทางขับ  ลานจอด  ตลอดจน

ระวังแนวเขตไม่ให้บุคคลภายนอกที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องบุกรุกเข้ามาในพื้นที่  โดยไม่ได้เป็นไปตาม

ระเบียบของกรมธนารักษ์ว่าด้วยการใช้ราชพัสดุ  กระทรวงการคลัง

 

 อัตรากำลัง


  ข้าราชการ            8               คน

 ลูกจ้างประจำ         8               คน

พนักงานราชการ      8               คน

     ลูกจ้างชั่วคราว      24               คน     

รวมอัตรากำลัง      46               คน


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 58,546
black_ribbon