ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

บุคคลากรท่าอากาศยานแม่สอด


นางอุบลวรรณ  วุฒิ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด

นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย

นางธนิสรา สิงหกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารและ
   พิธีการบิน

นายกุศล  พลเสน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
 

นางสาวมรรยาท ธรรมภาณี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย

นายเชาว์  นายอง
พนักงานกู้ภัย

นายทศวัชร อินตะมะ
ผู้ดูแลสนามบิน

นายอดิศร  มณีธร
พนักงานสถานที่

นางนภา  ต๊ะแพร่
นักวิชาการพัสดุ

นายสุนทร ทิปัญญา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย
นายพิไท  ใจกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายคำมูล  ใจครัว
ผู้ดูแลสนามบิน
นางสาวรัชนิภา ชำนาญเวียง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางประนอม  ปันปิง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางน้องนก  รวมเขียน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายสมพงษ์  รวมเขียน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

นางสาวศจิกา แอบเพ็ช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายกำพล  หมู่ปัน
พนักงานบริการ

นางรุจิรา  เทมียะโก
เจ้าพนักงานขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์)

นางสาวนิลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์  งามดี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นางสาววทันยา อุ่นใจ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายจักรี ยอดสุวรรณ
เจ้าพนักงานขนส่ง
นายณัฐพงศ์ คำบุรี
นักวิชาการขนส่ง
   
นางสาวนิมประภา ปินตาแสน
พนักงานบริการ
นายขวัญ  จันตาคำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นางสาวแก้วตา อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายอนุชิต วิทยา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวศุภนิดา พวงสมบัติ
นักวิชาการขนส่ง
นายศุภกฤต กวีกุลพงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายกฤษฎา ดงใหญ่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายศีลพิชณ์ เพ็ชรมี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวสุธีรา ลีประเสริฐสุนทร
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวณัฐกุล นำมา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 
นางสาวอรอนงค์ ภักดีนุกูลกิจจา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายณรงค์วิทย์ วรนุช
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นางสาวจิราภรณ์ ชินวัฒนา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นาอภิศักดิ์ ไข่คำ
นายช่างไฟฟ้า
นางสาววาสนา คำหล้า
นายช่างโยธา

นางสาวกนิษฐา อ่องไคร้

นายช่างโยธา

นายวสันต์ วรรณศรี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

นายกำนล ไชยเลิศ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

นายมงคลรัตน์ จันล้อม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายอนิรุทธิ์ หอมกลิ่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

       

นายวัชรพงษ์ ทานุเมาะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

นายเอกอัครฤทธิ์ ปารมีสี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ณัฐพงษ์ สียะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

 

         

 

 

 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 56,762
black_ribbon