ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
 

บุคลากร

นายประวัติ  ดวงกันยา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
 
                                                   
      นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล        นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ      นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม     นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
     นักวิชาการขนส่งชำนาญการ      เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน     นักวิชาการขนส่งชำนาญการ         นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
                   
                      นายอารัญ อ่อนส่าง               นายจักรพงษ์  คำมาบุตร                     
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน           นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ                             
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
                                                                  
                          นายศราชัย ศิริวัฒน์                 นายกมลชนก ปรุงเกียรติ            นางสาวจิตติมา สัตยาพิสุทธิ์     
                             พนักงานขับรถ                        นักวิชาการขนส่ง                        นักวิชาการพัสดุ             
 
 
 
กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
                                                                     
                                              นายดนัย เสาร์ฝั้น                       นางสาวภิชญา พุฒมาเล
                                     เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)              เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มความปลอดภัย
 
นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
 
                                                                    
                                นายภาสกร ปุกมณี             นายวรพจน์ ปลูกคำ           นายไพรัตน์ โต๊ะเหลือ            
                                   พนักงานกู้ภัย                   พนักงานกู้ภัย            เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     
 
                                                    
                 นายพิรุณ งามลออ            นายวัชรพงษ์ ปิงวัง         นายพิพัฒน์ พัฒนชุติกุล         นายพัลลภ จันทร์เต
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                      
             นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสงค์     นายชัชวาลย์ เครือสุวรรณ        นายณัฐพงษ์ เมืองมา           นายภิญโญ แก้ววิจิต
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง          เจ้าพนักงานขนส่ง
                                                               
                                                      
               นายสมคิด ป้อมบ้านต้า            นายวสันต์ วันตะ               นายทวีพิชัย หอมฟุ้ง          นายธวัชชัย จุลคำภา
                    ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน                  ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน
                                                  
                                                                                              
 
   กลุ่มรักษาความปลอดภัย
 

นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
 
                                                       
                    นายสมคิด ริมสุข              นายพนิช วงศ์บุญมา           นายธนกร กันทะลึก        นายนัฐพงษ์ สท้านไตรภพ
             พนักงานรักษาความปลอดภัย   พนักงานรักษาความปลอดภัย        นักวิชาการขนส่ง             เจ้าพนักงานขนส่ง
 
                                                    
               นางจารุวรรณ แสงเดือน          นางสาวสลิล ศรีสวัสดิ์        นายสุรพล สุวรรณศรี           นางสาวลลิตา วุฒิ
                เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                       
                นางสาวสุพัฒนา อินลา           นายอภิรัตน์ ทัพพพันธ์    นางสาวนันท์ชัญดา ปินตา           นางพนิดา ถาวร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
            นางสาวกุลนิษฐ์ มุสิกะพงศากุล       นายธนกฤต สิทธินนท์      นางสาวสุนิสา ปัญญาชื่น     นางสาวทาริกา ทานุสาร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                      
                นางสาวเจนจิรา ใจชมพู           นางสาวอุทุมพร ยุชมภู     นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก้ว     นางสาวเสาวภา รินดวง 
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
                  นายตรีทเศศ ชื่นแสง            นางสาวฉัตรชฎา คงคา        นายชนะชาติ ช้างเผือก      นางสาวอิสรา วงค์เขียวแดง 
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                              
                นางสาวนิยาพร ไพภการ    นางสาวเปรมกมล ทามะณีวรรณ
                   เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          
 
 
 
กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
                                                            
                               นายอารัญ อ่อนส่าง                 นายกิตติพงษ์ ปาลี                    นายธีระ อุ่นกาศ
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                  นายช่างโยธา                      นายช่างเครื่องกล
 
                                                              
                                                 นายณัฐชัย สมศิริ                  นายสมพร นาผม
                                                   นายช่างไฟฟ้า                    ช่างซ่อมบริภัณฑ์
 
 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 137
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 280,185
black_ribbon