ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
 

บุคลากร

นายประวัติ  ดวงกันยา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
 
                                                   
      นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล        นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ      นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม     นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
     นักวิชาการขนส่งชำนาญการ      เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน     นักวิชาการขนส่งชำนาญการ         นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
นายอารัญ อ่อนส่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
                                                   
               นายศราชัย ศิริวัฒน์        นายกมลชนก ปรุงเกียรติ      นางสาวจิตติมา สัตยาพิสุทธิ์     นางสาวพิศเพลิน เปียงใจ
                  พนักงานขับรถ                นักวิชาการขนส่ง                นักวิชาการพัสดุ             นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
                                                                     
                                              นางสาวณฐณรร  วิสุทธิ              นางสาวภิชญา พุฒมาเล
                                                   นักวิชาการขนส่ง                   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มความปลอดภัย
 
นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
 
                                                   
                นายภาสกร ปุกมณี             นายวรพจน์ ปลูกคำ           นายไพรัตน์ โต๊ะเหลือ            นายสมานศักดิ์ ถาวร
                   พนักงานกู้ภัย                   พนักงานกู้ภัย            เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                 
                 นายพิรุณ งามลออ      นายประจวบ สายวงค์ปัญญา      นายเชาว์ลิตร สินอำพล         นายเตชธรรม เขื่อนสาร
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                    
                นายวัชรพงษ์ ปิงวัง         นายพิพัฒน์ พัฒนชุติกุล         นายพัลลภ จันทร์เต         นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสงค์
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                  
          นายคเชนทร์  มหาศาลวิโรจน์      นายณัฐพล วงศ์ชูวรรณ         นายเพทาย กันทวงศ์         นายชัชวาลย์ เครือสุวรรณ
           เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง       เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง       เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                    
              นายเอสรา บุณยนิยม              นายวรวิทย์ ลือชา            นายณัฐพงษ์ เมืองมา       นายพงศธร ใหม่จันทร์แดง
           เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง       เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                   
           นายฉัตรเกล้า แก้วแกมเสือ          นายภิญโญ แก้ววิจิต         นายสมคิด ป้อมบ้านต้า            นายวสันต์ วันตะ
           เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง            เจ้าพนักงานขนส่ง                ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน
 
                                                             
                                                  นายทวีพิชัย หอมฟุ้ง           นายธวัชชัย จุลคำภา
                                                     ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน
 
 
 
กลุ่มรักษาความปลอดภัย
 

นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
 
                                                             
                    นายสมคิด ริมสุข              นายพนิช วงศ์บุญมา           นายธนกร กันทะลึก        นายนัฐพงษ์ สท้านไตรภพ
             พนักงานรักษาความปลอดภัย   พนักงานรักษาความปลอดภัย        นักวิชาการขนส่ง             เจ้าพนักงานขนส่ง
 
                                                    
               นางจารุวรรณ แสงเดือน          นางสาวสลิล ศรีสวัสดิ์        นายสุรพล สุวรรณศรี           นางสาวลลิตา วุฒิ
                เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
                นางสาวสุพัฒนา อินลา           นายอภิรัตน์ ทัพพพันธ์  นางสาวกุลนิษฐ์ มุสิกะพงศากุล  นางสาวนันท์ชัญดา ปินตา
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                    
                    นางพนิดา ถาวร               นายธนกฤต สิทธินนท์      นางสาวสุนิสา ปัญญาชื่น     นางสาวทาริกา ทานุสาร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                    
                นางสาวเจนจิรา ใจชมพู          นางสาวธิติพร ทิพยวงศ์     นางสาวอุทุมพร ยุชมภู     นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก้ว
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                     
                นางสาวเสาวภา รินดวง            นายตรีทเศศ ชื่นแสง       นางสาวฉัตรชฎา คงคา        นายชนะชาติ ช้างเผือก
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                          
                              นางสาวอิสรา วงค์เขียวแดง      นางสาวนิยาพร ไพภการ    นางสาวเปรมกมล ทามะณีวรรณ
                                  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ  
 
 
 
กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
                                                            
                               นายอารัญ อ่อนส่าง                 นายกิตติพงษ์ ปาลี                    นายธีระ อุ่นกาศ
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                  นายช่างโยธา                      นายช่างเครื่องกล
 
                                                              
                                                 นายณัฐชัย สมศิริ                  นายสมพร นาผม
                                                   นายช่างไฟฟ้า                    ช่างซ่อมบริภัณฑ์
 
 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 261
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,524
black_ribbon