ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ
 

บุคลากร

  นางนวพร  มีวาสนา  
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
 
                                                         
                         นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล         นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม     นายพงศ์ณพรรธน์  อันทะปัญญา
                        นักวิชาการขนส่งชำนาญการ       นักวิชาการขนส่งชำนาญการ        นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
                                                        
               นายอารัญ อ่อนส่าง               นายจักรพงษ์  คำมาบุตร        นายรุ่งวุฒิ  กิตติพงษ์พันธ์      
                        นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน           นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ       นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ                 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
                                                                
                        นายศราชัย ศิริวัฒน์                 นายกมลชนก ปรุงเกียรติ              นางสาวธีรภา  จำปาเลิศ     
                           พนักงานขับรถ                        นักวิชาการขนส่ง                  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
                                                              
 
 
 
กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
นายจักรพงษ์  คำมาบุตร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
                                                                      
                       นายดนัย เสาร์ฝั้น                      นางสาวภิชญา พุฒมาเล                   นางสาวอุทุมพร ยุชมภู
              เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)                นักวิชาการขนส่ง                           นักวิชาการขนส่ง 
 
นางสาวลำธารทอง  ทังสุพานิช
นักวิชาการขนส่ง
 
 
 
กลุ่มความปลอดภัย
 
นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
 
                                                    
                นายภาสกร ปุกมณี             นายวรพจน์ ปลูกคำ           นายไพรัตน์ โต๊ะเหลือ          นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสงค์
                   พนักงานกู้ภัย                   พนักงานกู้ภัย            เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง       เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                    
                 นายพิรุณ งามลออ            นายวัชรพงษ์ ปิงวัง         นายพิพัฒน์ พัฒนชุติกุล      นายชัชวาลย์ เครือสุวรรณ
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                           
                                             นายณัฐพงษ์ เมืองมา           นายภิญโญ แก้ววิจิต
                                             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง          เจ้าพนักงานขนส่ง
                                                               
                                                      
               นายสมคิด ป้อมบ้านต้า            นายวสันต์ วันตะ               นายทวีพิชัย หอมฟุ้ง          นายธวัชชัย จุลคำภา
                    ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน                  ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน
                                                  
                                                                                              
 
   กลุ่มรักษาความปลอดภัย
 

นายจักรพงษ์  คำมาบุตร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
 
                                                       
                    นายสมคิด ริมสุข              นายพนิช วงศ์บุญมา           นายธนกร กันทะลึก       นายนัฐพงษ์ สท้านไตรภพ
             พนักงานรักษาความปลอดภัย   พนักงานรักษาความปลอดภัย        นักวิชาการขนส่ง             เจ้าพนักงานขนส่ง
 
                                                    
               นางจารุวรรณ แสงเดือน          นางสาวสลิล ศรีสวัสดิ์        นายสุรพล สุวรรณศรี           นางสาวลลิตา วุฒิ
                เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                       
                นางสาวสุพัฒนา อินลา           นายอภิรัตน์ ทัพพพันธ์    นางสาวนันท์ชัญดา ปินตา           นางพนิดา ถาวร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
            นางสาวกุลนิษฐ์ มุสิกะพงศากุล       นายธนกฤต สิทธินนท์      นางสาวสุนิสา ปัญญาชื่น       นางสาวเจนจิรา ใจชมพู
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                      
               นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก้ว      นางสาวเสาวภา รินดวง          นายตรีทเศศ ชื่นแสง         นางสาวฉัตรชฎา คงคา
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                     
                  นายชนะชาติ ช้างเผือก      นางสาวอิสรา วงค์เขียวแดง       นางสาวนิยาพร ไพภการ    นางสาวเปรมกมล ถาวร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
               นางสาววันทนีย์  วงอินทร์      นายนพรัตน์  วิเชียรรัตน์     นางสาวพรรษพร  ปัญญาบุตร  นายวชิรวิทย์  วงศ์หาญกล้า
                   เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            นักวิชาการขนส่ง
                 
                                  
 
กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
                                                           
                               นายอารัญ อ่อนส่าง                 นายกิตติพงษ์ ปาลี             นายพงศธร  ทรงเจริญ 
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                  นายช่างโยธา                    นายช่างเครื่องกล
 
                                                             
                                                 นายสมพร นาผม                นายวรวิทย์  ลือชา
                                                 ช่างซ่อมบริภัณฑ์               นายช่างไฟฟ้า CCTV
 
 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon