ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
 

บุคลากร

นายณรงค์  อรุณภาคมงคล 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
 
                                                         
                         นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล         นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม     นายพงศ์ณพรรธน์  อันทะปัญญา
                        นักวิชาการขนส่งชำนาญการ       นักวิชาการขนส่งชำนาญการ        นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
                   
                      นายอารัญ อ่อนส่าง               นายจักรพงษ์  คำมาบุตร                     
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน           นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ                             
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
                                                                
                        นายศราชัย ศิริวัฒน์                 นายกมลชนก ปรุงเกียรติ            นางสาวจิตติมา สัตยาพิสุทธิ์     
                           พนักงานขับรถ                        นักวิชาการขนส่ง                        นักวิชาการพัสดุ 
 
 
                                                                 
                                           นางสาวธีรภา  จำปาเลิศ             นางสาวกมลนัทธ์   พิทักษ์ทา
                                          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                        นิติกร
 
 
 
กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
นายจักรพงษ์  คำมาบุตร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก
 
                                                                      
                       นายดนัย เสาร์ฝั้น                        นางสาวภิชญา พุฒมาเล                  นางสาวอุทุมพร ยุชมภู
              เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)                  นักวิชาการขนส่ง                          นักวิชาการขนส่ง 
 
นางสาวลำธารทอง  ทังสุพานิช
นักวิชาการขนส่ง
 
 
 
กลุ่มความปลอดภัย
 
นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
 
                                                    
                นายภาสกร ปุกมณี             นายวรพจน์ ปลูกคำ           นายไพรัตน์ โต๊ะเหลือ          นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสงค์
                   พนักงานกู้ภัย                   พนักงานกู้ภัย            เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง       เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                    
                 นายพิรุณ งามลออ            นายวัชรพงษ์ ปิงวัง         นายพิพัฒน์ พัฒนชุติกุล         นายพัลลภ จันทร์เต
             เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง     เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
                                                           
                             นายชัชวาลย์ เครือสุวรรณ        นายณัฐพงษ์ เมืองมา           นายภิญโญ แก้ววิจิต
                               เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง      เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง           เจ้าพนักงานขนส่ง
                                                               
                                                      
               นายสมคิด ป้อมบ้านต้า            นายวสันต์ วันตะ               นายทวีพิชัย หอมฟุ้ง          นายธวัชชัย จุลคำภา
                    ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน                  ผู้ดูแลสนามบิน                 ผู้ดูแลสนามบิน
                                                  
                                                                                              
 
   กลุ่มรักษาความปลอดภัย
 

นายจักรพงษ์  คำมาบุตร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
 
                                                       
                    นายสมคิด ริมสุข              นายพนิช วงศ์บุญมา           นายธนกร กันทะลึก       นายนัฐพงษ์ สท้านไตรภพ
             พนักงานรักษาความปลอดภัย   พนักงานรักษาความปลอดภัย        นักวิชาการขนส่ง             เจ้าพนักงานขนส่ง
 
                                                    
               นางจารุวรรณ แสงเดือน          นางสาวสลิล ศรีสวัสดิ์        นายสุรพล สุวรรณศรี           นางสาวลลิตา วุฒิ
                เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                       
                นางสาวสุพัฒนา อินลา           นายอภิรัตน์ ทัพพพันธ์    นางสาวนันท์ชัญดา ปินตา           นางพนิดา ถาวร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                        
            นางสาวกุลนิษฐ์ มุสิกะพงศากุล       นายธนกฤต สิทธินนท์      นางสาวสุนิสา ปัญญาชื่น     นางสาวทาริกา ทานุสาร
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ       เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                       
                นางสาวเจนจิรา ใจชมพู      นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก้ว      นางสาวเสาวภา รินดวง          นายตรีทเศศ ชื่นแสง
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ        เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ            เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                       
                นางสาวฉัตรชฎา คงคา         นายชนะชาติ ช้างเผือก      นางสาวอิสรา วงค์เขียวแดง       นางสาวนิยาพร ไพภการ
                 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ             เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ
 
                                                         
           นางสาวเปรมกมล ทามะณีวรรณ    นางสาววันทนีย์  วงอินทร์      นายนพรัตน์  วิเชียรรัตน์      นางสาวพรรษพร  ปัญญาบุตร
                  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ          เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ         เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ           เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ฯ 
                 
                   
                นายวชิรวิทย์  วงศ์หาญกล้า
                      นักวิชาการขนส่ง
 
 
 
 
 
กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
                                                           
                               นายอารัญ อ่อนส่าง                 นายกิตติพงษ์ ปาลี             นายพงศธร  ทรงเจริญ 
                             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                  นายช่างโยธา                    นายช่างเครื่องกล
 
                                                             
                                นายณัฐชัย สมศิริ                  นายสมพร นาผม                นายวรวิทย์  ลือชา
                                  นายช่างไฟฟ้า                     ช่างซ่อมบริภัณฑ์               นายช่างไฟฟ้า CCTV
 
 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 60
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 347,984
black_ribbon