ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
เทศบาลนครลำปาง
อุณหภูมิ
 

ภาพกิจกรรมท่าอากาศยานลำปาง

 
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กลุ่มงานรักษา ความปลอดภัย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบตามหลักสูตรแก่นางสาวภัทราภรณ์ แคสันเทียะ และนางสาวกันตินันท์ ตรีธนาวงศ์ นักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบตามหลักสูตรแก่นางสาวภัทราภรณ์ แคสันเทียะ และนางสาวกันตินันท์ ตรีธนาวงศ์ นักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่จังหวัดและผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปางสั่งการ
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย เคแอนด์พีเบสท์ เซอร์วิส จำกัด โดยได้กำชับเรื่องการควบคุมดูแลการเข้า - ออกพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึง การเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนและสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย เคแอนด์พีเบสท์ เซอร์วิส จำกัด โดยได้กำชับเรื่องการควบคุมดูแลการเข้า - ออกพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึง การเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนและสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
        วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการทดสอบจำนวน ๒๓ คน เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย การใช้อุปกรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม และวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ วัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย” (Recurrent Screener Course) กลุ่มที่ ๑
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรแก่นางสาวพิมพกานต์ ทองทิพย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรแก่นางสาวพิมพกานต์ ทองทิพย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายชววัฒน์  ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง  พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า (ป่าเปียก) เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า (ป่าเปียก) เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร แก่นางสาวชมพูเนกข์ วงศ์ปันติ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร แก่นางสาวชมพูเนกข์ วงศ์ปันติ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมประชุม Video Conference กับกรมท่าอากาศยาน
    วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ได้ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดจองคำ
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการจัดเตรียมพื้นที่เช่าให้กับผู้ประกอบการ กรณีเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์ภาคพื้นบริเวณถนนบริการ (service road) ในเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานลำปาง
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานการณ์จำลองกรณีอากาศยานตกนอกเขตพื้นที่การบิน (Remote Attack)
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่อง เทคนิคในการคัดกรองผู้โดยสาร
     วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๓๒
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๓๒

ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 146,122
black_ribbon