ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สหกรณ์กรมการบินพลเรือน
เกาะติดข่าวการบิน
real-time-flight-schedule
Facebook Loei Airport
จังหวัดเลย
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย
Line ID : @eaa7157e
 

การขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย

 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย

1. ผู้ขอ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ แบบ ขอ.ฝนต.01 และ หรือ แบบ ขอ.ฝนต.02  หรือ download ได้ที่  http://www.aviation.go.th/construct
             
      

2. ท่าอากาศยานเลย ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเบื้องต้น 

 

-    กรณีเอกสาร/ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนผู้มายื่นคำร้องเพื่อแก้ไขและยื่นใหม่   1 วัน

 

-    กรณีสงสัยในข้อมูล ออกไปตรวจสอบข้อมูลในสถานที่   1 วัน

 

-    กรณีตำแหน่งอยู่นอกเขตความปลอดภัย แจ้งหนังสือรับรองว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ให้ผู้ยื่นขอทราบ  1 วัน

-    กรณีครบถ้วน/ถูกต้อง

3.  ท่าอากาศยานเลย ตรวจสอบความสูงที่ขอเทียบกับความสูงที่เคยอนุญาตในแผนที่

 

1. กรณีที่ไม่สูงกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม หรือ/และ ไม่เกินเกณฑ์ความสูงอนุญาต (ต้องเป็นพื้นที่ระดับเดี๋ยวกันและ/หรือโฉนดติดกัน)   ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน อนุญาต   3 วัน

2. กรณีที่สูงกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมหรือ/และ เกินเกณฑ์ความสูงอนุญาตหรือ/และ ไม่มีความสูงอนุญาตที่มีอยู่เดิม  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน อนุญาต  ส่งเอกสารให้กรมการบินพลเรือนพิจารณาต่อไป 

          4. กรมการบินพลเรือน ส่งใบอนุญาตให้ท่าอากาศยานเลย 


            5. ท่าอากาศยานเลย  ส่งใบอนุญาตให้ผู้ขอ  1 วัน

         หมายเหตุ  ระยะเวลาการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์


    กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
           
           
1. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

         มาตรา 58 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินหรือสถานที่ตั้ง เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

          มาตรา 59 ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

          ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้

          มาตรา 60 ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน เงื่อนไขตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัดหรือย้ายต้นไม้นั้น ภายในเวลาที่กำหนด

          ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างหรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้


        2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินเลย 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon