ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สหกรณ์กรมการบินพลเรือน
เกาะติดข่าวการบิน
real-time-flight-schedule
Facebook Loei Airport
จังหวัดเลย
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย
Line ID : @eaa7157e
 

การขอเช่าพื้นที่

 การขอเช่าพื้นที่

1. ผู้ขอ ยื่นหนังสือขอเช่าพื้นที่ ต่อ ท่าอากาศยานเลย ที่ ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน 
       หนังสือต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้
         1.1 ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผู้ขอ
         1.2 วัตถุประสงค์ของการเช่าพื้นที่ เพื่ออะไร
         1.3 ขนาดของพื้นที่ที่จะเช่า
         1.4 ระยะเวลาในการเช่า

2. ท่าอากาศยานเลย รับเอกสารพิจารณาความเหมาะสม กำหนดจุดที่เช่า ในเบื้องต้น    1  วัน

3. ท่าอากาศยานเลย ขอความเห็นชอบในการเช่าพื้นที่จาก  กรมการบินพลเรือน    1  วัน

4. กรมการบินพลเรือน พิจารณาการให้เช่าพื้นที่ และส่งเรื่องคืนท่าอากาศยานเลย

5. ท่าอากาศยานเลย ตรวจสอบความเห็นของกรมการบินพลเรือน
     กรณีไม่อนุญาต  ท่าอากาศยานเลยทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทราบ    1  วัน
     กรณีอนุญาต  ท่าอากาศยานเลยทำหนังสือแจ้งเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ให้ผู้ขอทราบ  1 วัน

6. ผู้ขอ ทำหนังสือตอบรับเงือนไข

7. ท่าอากาศยานเลย ร่างสัญญา และแจ้งให้ผู้ขอเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่  3 วัน

8. ทำสัญญาเช่าพื้นที่  1 วัน

หมายเหตุ  ระยะเวลาดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon