ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ประวัติความเป็นมา


สนามบินแม่ฮ่องสอน เริ่มก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี  2482  พื้นที่เดิมเป็นที่นาของราษฎร โดยทางจังหวัด
ได้รับบริ
จาคจากคหบดี เมื่อได้มาจึงเพียงแต่ปรับคันนาให้เรียบพอเป็นที่ ขึ้น ลง ของเครื่องบินได้ มีความยาวประมาณ 
600 เมตร กว้าง 25 เมตร ทิศทางทางวิ่ง เหนือ ใต้ อันเป็นที่ตั้งของ
สถานี เอ็นดีบีในขณะนั้นไม่มีอาคารสถานีการบิน 
ผู้โดยสารที่จะมาขึ้นเครื่องบินต้องเข้าพักรอที่ใต้ถุน
บ้านพักนายสถานีวิทยุคมนาคมของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับทางวิ่งนั่นเอง เมื่อมีเครื่องบิน
มา ขึ้น ลง เจ้าหน้าที่ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในเมืองจะนำล้อเกวียนเทียมโคคู่
ออกมารับสัมภาระของผู้โดยสาร
เข้าเมืองไป ระยะทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองประมาณกิโลเมตรเศษ พาหนะอื่นไม่มี 
บริษัทเดินอากาศ 
จำกัด เป็นผู้ทำการเปิดบินเป็นครั้งแรก ด้วยเครื่องบินแบบแฟร์ไชลด์   ( FAIR CHILD )  ซึ่งบรรทุก
ผู้โดยสารได้ เที่ยวละ 3 – 4 คน โดยมีเส้นทางบิน เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศต่าง ๆ  ยังไม่มี กำหนดการบินจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
อยู่จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่  2 จึงหยุดบินไประยะหนึ่ง เมื่อสงครามสงบ กองทัพอากาศได้ปรับปรุง
สนามบินอีกครั้ง โดยเปลี่ยนแนวทางวิ่งเป็น ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ( ในปัจจุบัน ) พื้นผิวของทางวิ่ง     
เป็นดินลูกรังบดอัด ยาว 800 เมตร กว้าง 30 เมตร  และเปิดให้ทำการบิน ขึ้น
ลง  ได้ในเดือนกรกฎาคม 
2489  ต่อมากองทัพอากาศได้มอบ
ให้ สำนักงานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคมในขณะนั้น     
ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรม
การบินพาณิชย์ เข้าปรับปรุงเป็นสนามบินพาณิชย์  และบริษัทเดินอากาศไทยได้นำ
เครื่องบิน
แบบ แอล 5 ทำการบินแบบพาณิชย์ ในวันที่ 1  มีนาคม 2490 เป็นต้นมา และกรมการบินพาณิชย์
ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นกรมการขนส่งทางอากาศ ตามราชกิจจุเบกษา มาตรา 51 หน้า 21 เล่ม 119
ตอนที่ 102 ก 
วันที่ 8 ตุลาคม 2545 และต่อมากรมการขนส่งทางอากาศได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน 
ตามราชกิจจานุเบกษา  หน้า  4  เล่ม  126   ตอนที่  87  ก   วันที่  23  พฤศจิกายน  2552

 

 


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,963
black_ribbon