ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

บุคคลากรท่าอากาศยานแม่สอด


นางอุบลวรรณ  วุฒิ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด
้้

นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน

นานายกุศล  พลเสน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

นายสุทัศน์ ต่วนเครือ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย

นางปวีณา มูลริสารหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย


กลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน

นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน

นางสาวศจิกา แอบเพ็ช

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธนันยา ชมถนอม

นิติกร

นางน้องนก  รวมเขียน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายทัศดนัย อิ่มคำ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิมพิชชา บึกหาร
เจ้าพนักงานขนส่ง
นายจักรี ยอดสุวรรณ
เจ้าพนักงานขนส่ง
นายกำพล  หมู่ปัน
พนักงานบริการ

นางสาวนิมประภา  ปินตาแสน
พนักงานบริการ


กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน
นางสาวรุจิรา  ง่วนบรรจง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์)
นางสาวนิลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
นักวิชาการขนส่ง
นางสาวภัทราวดี สูติพันธุ์สกุล
นักวิชาการขนส่ง

กลุ่มความปลอดภัย

นายสุทัศน์ ต่วนเครือ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
นายเชาว์  นายอง
พนักงานกู้ภัย
นายสมพงษ์  รวมเขียน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นางสาวผลิตา สายบัว
นักวิชาการขนส่ง
นายวีระศักดิ์  งามดี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายกำนล ไชยเลิศ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายณัฐพงษ์ สียะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายมงคลรัตน์ จันล้อม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายวัชรพงษ์ ทานุเมาะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายอนิรุทธิ์ หอมกลิ่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

นายเอกอัครฤทธิ์ ปารมีสี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายวรันธร ตินันต๊ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายยุทธทวี แสนคำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

                                                                                                              

                      

                                                 

นายคำมูล  ใจครัว
ผู้ดูแลสนามบิน
นายสุนทร ทิปัญญา
ผู้ดูแลสนามบิน
นายทศวัชร อินตะมะ
ผู้ดูแลสนามบิน

 

 

 


 

กลุ่มรักษาความปลอดภัย

นางปวีณา มูลริสาร
หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
นางสาวมรรยาท ธรรมภาณี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวรัชนิภา ชำนาญเวียง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายศุภกฤต กวีกุลพงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวอรอนงค์ ภักดีนุกูลกิจจา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวณัฐกุล นำมา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวจิราภรณ์ ชินวัฒนา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวแก้วตา อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวกรรณิการ์ เชื้อเมืองพาน
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายอนุชิต วิทยา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายศีลพิชณ์ เพ็ชรมี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายปภาวิชญ์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายปฐมพงศ์ โพธิ์เที้ยม
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวภัทรภร พันธไชย
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวฐิตาพร กุยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายณัฐภัทร กุนามา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 
นายปาณพล ปุกปนันท์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย


กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

นายกุศล  พลเสน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
นายสุรศักดิ์ หวั่นอินตา
นายช่างไฟฟ้า

นายณรงค์วิทย์ วรนุช
นายช่างเครื่องกล

นายพงศ์ธร จิตสว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายวสันต์ วรรณศรี
นายช่างบริภัณฑ์


 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon