ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

บุคคลากรท่าอากาศยานแม่สอด


นางอุบลวรรณ  วุฒิ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด
นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน

นายสุทัศน์ ต่วนเครือ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย

นายกุศล  พลเสน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

กลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน

นายชูเกียรติ  เทมียะโก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน
นางน้องนก  รวมเขียน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวศจิกา แอบเพ็ช

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายทัศดนัย อิ่มคำ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิมพิชชา บึกหาร
เจ้าพนักงานขนส่ง
นางสาวนิมประภา ปินตาแสน
พนักงานบริการ
นายกำพล  หมู่ปัน
พนักงานบริการ

นักวิชาการขนส่ง

กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานและอำนวยการท่าอากาศยาน
นางสาวรุจิรา  ง่วนบรรจง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์)
นางสาวนิลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาววทันยา อุ่นใจ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายจักรี ยอดสุวรรณ
เจ้าพนักงานขนส่ง

กลุ่มความปลอดภัย

นายสุทัศน์ ต่วนเครือ
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย
นายเชาว์  นายอง
พนักงานกู้ภัย
นายสมพงษ์  รวมเขียน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายวีระศักดิ์  งามดี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายกำนล ไชยเลิศ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายณัฐพงษ์ สียะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายมงคลรัตน์ จันล้อม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายวัชรพงษ์ ทานุเมาะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายอนิรุทธิ์ หอมกลิ่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายเอกอัครฤทธิ์ ปารมีสี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
   

 
นายเอกอัครฤทธิ์ ปารมีสี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายวรันธร ตินันต๊ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายยุทธทวี แสนคำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
นายสุนทร ทิปัญญา
ผู้ดูแลสนามบิน
นายคำมูล  ใจครัว
ผู้ดูแลสนามบิน
นายทศวัชร อินตะมะ
ผู้ดูแลสนามบิน

นักวิชาการขนส่ง

 

 


 

กลุ่มรักษาความปลอดภัย


หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
นางปวีณา  มูลริสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย
นางสาวมรรยาท ธรรมภาณี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวรัชนิภา ชำนาญเวียง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางประนอม  ปันปิง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายศุภกฤต กวีกุลพงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวอรอนงค์ ภักดีนุกูลกิจจา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวณัฐกุล นำมา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวจิราภรณ์ ชินวัฒนา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวแก้วตา อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวกรรณิการ์ เชื้อเมืองพาน
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 
นายอนุชิต วิทยา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายศีลพิชณ์ เพ็ชรมี
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายปภาวิชญ์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นายปฐมพงศ์ โพธิ์เที้ยม
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวภัทรภร พันธไชย
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
นางสาวฐิตาพร กุยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 


กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

นายกุศล  พลเสน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา
 
นายสุรศักดิ์ หวั่นอินตา
นายช่างไฟฟ้า
นายพงศ์ธร จิตสว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์วิทย์ วรนุช
นายช่างเครื่องกล
นายวสันต์ วรรณศรี
นายช่างบริภัณฑ์

นายช่างโยธา


 


 

 

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 133,837
black_ribbon