ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

ภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบ

ภารกิจหน้าที่ของท่าอากาศยานแม่สอด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแลกิจการ ท่าอากาศยานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวจ้อง

2. ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

3. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนามบินสาธารณะ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

1. ควบคุม กำกับดูแลงานด้านพิธีการบินในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้

2. ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่อากาศยานผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

3. ติดตาม หาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำคู่มือสนามบิน (Aerodrome Manual) รวมทั้งคู่มืออื่นๆในการบริหารจัดการของท่าอากาศยาน

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยาน

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร และข้อร้องเรียน

6. กำกับดูแลการแก้ไขเอกสารแถลงข่าวการบินให้เป็นปัจจุบัน

7. ดำเนินการในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของท่าอากาศยาน

8. ดำเนินการในการจัดทำแผน และติดตามความก้าวหน้าของแผน ตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กำหนดในการปฏิบัติราชการ

9. ดำเนินการ รวบรวม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการบิน และการอำนวยความสะดวก

10. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการบิน

11. ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล และชีวอนามัย

12. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

13. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มความปลอดภัย

1. พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้องบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้

2. ควบคุมตรวจสอบด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

3. ดำเนินการด้านการกู้ภัยดับเพลิง การตรวจสอบสิ่งกีดขวาง สิ่งปลูกสร้าง สิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด

5. ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หรืออำนวยความสะดวก

6. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

7. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

9. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

10. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มรักษาความปลอดภัย

1. ดำเนินการให้ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้

2. ควบคุม ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร หรือบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้าสัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ รวมถึงการจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อออกบัตรอนุญาตต่างๆ

4. ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน

5. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

6. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

8. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

9. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

1. ควบคุม ดูแล จัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบปะปา และครุภัณฑ์ต่างๆ ของท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของอากาศยาน

3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานที่ดินและการระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

8. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 67
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 133,834
black_ribbon