ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

วิสัยทัศน์พันธกิจกรมการบินพลเรือน

 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของกรมการบินพลเรือน :

เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้

การบินพลเรือนของประเทศเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

 

ค่านิยม : SAFE

          S = Safety (การบินปลอดภัย)

          A = Aggregation (ร่วมใจบริการ)

          F = Formulation (ทำงานเป็นระบบ)

          E = Ethics (เคารพจริยธรรม)

 

วัฒนธรรมกรมการบินพลเรือน : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำองค์กร

 

พันธกิจ :

          - ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ

          - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ

          - ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ :

- กำหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธีการกำกับดูแล สนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ

- สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนอง ความต้องการ ของ ตลาดได้อย่างเพียงพอ

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล

          - พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและ สร้างความยั่งยืน
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 50,227
black_ribbon