ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
กรมอุตุนิยมวิทยา นครศรีธรรมราช
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินนกแอร์
สายการบินไลออนแอร์
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

เมื่อ : 2020-11-02 15:48:51 อ่าน : 79
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0809 กรมท่าอากาศยาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080900029  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 638,404.65 3,595,610.70 -4,234,015.35 0.00
1101010104     เงินทดรองราชการ 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 4,225,545.72 -4,225,545.72 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 4,610,818.31 -4,610,818.31 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 18,819,198.66 3,798,992.71 -14,687,082.37 7,931,109.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 256,539.77 -179,619.77 76,920.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 4,550,139.57 -3,104,881.06 1,445,258.51
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 5,633,822.36 -4,806,679.34 827,143.02
1205010101     อาคารพักอาศัย 0.00 810,000.00 0.00 810,000.00
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย 0.00 0.00 -9,000.00 -9,000.00
1205020101     อาคารสำนักงาน 37,754,716.35 0.00 0.00 37,754,716.35
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -2,140,043.09 0.00 -206,309.94 -2,346,353.03
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 6,225,214.41 0.00 0.00 6,225,214.41
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -2,587,461.19 0.00 -64,458.71 -2,651,919.90
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 19,910,154.41 0.00 0.00 19,910,154.41
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -11,063,485.44 0.00 -176,270.14 -11,239,755.58
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 28,832,567.21 127,600.00 0.00 28,960,167.21
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -8,865,967.70 0.00 -324,022.00 -9,189,989.70
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 76,441,244.83 0.00 0.00 76,441,244.83
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -67,904,078.17 0.00 -240,646.99 -68,144,725.16
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 51,686,888.30 22,500.00 0.00 51,709,388.30
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -21,086,504.70 0.00 -540,476.27 -21,626,980.97
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 18,770,711.31 6,500.00 0.00 18,777,211.31
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -3,564,817.88 0.00 -274,893.94 -3,839,711.82
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 1,520,793.71 0.00 0.00 1,520,793.71
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร -1,367,275.27 0.00 -10,051.15 -1,377,326.42
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน 6.00 0.00 0.00 6.00
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206080101     ครุภัณฑ์สำรวจ 2,707.53 0.00 0.00 2,707.53
1206080103     คสส ครุภัณฑ์สำรวจ -2,706.53 0.00 0.00 -2,706.53
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 41,744,583.46 250,000.00 0.00 41,994,583.46
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -10,169,373.80 0.00 -698,683.41 -10,868,057.21
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,178,930.78 25,000.00 0.00 16,203,930.78
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -6,509,632.38 0.00 -421,397.57 -6,931,029.95
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 687,345.00 0.00 0.00 687,345.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -199,343.76 0.00 -28,170.00 -227,513.76
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 550,475.98 -608,064.99 -57,589.01
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ 0.00 597,789.01 -597,789.01 0.00
2101020106     จ/น สรก-รับแทนกัน -5,880.00 278,321.37 -272,441.37 0.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 1,134,154.48 -1,134,154.48 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 3,282,047.99 -5,631,369.52 -2,349,321.53
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 1,737.66 -1,737.66 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 3,335.07 -3,335.07 0.00
2111020102     เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว -16,380,288.82 14,683,482.37 -2,994,593.55 -4,691,400.00
2111020199     เงินรับฝากอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -3,062,887.00 3,600.00 -180,422.00 -3,239,709.00
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน -12,000.00 0.00 0.00 -12,000.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ -92,031,141.60 92,031,141.60 0.00 0.00
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -25,602,127.35 0.00 -92,031,141.60 -117,633,268.95
3105010101     ทุนของหน่วยงาน -21,315,281.04 0.00 0.00 -21,315,281.04
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -15.20 0.00 0.00 -15.20
4205010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์ -1,239,000.00 0.00 -35,000.00 -1,274,000.00
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น -2,286,997.00 8,469.63 -113,153.78 -2,391,681.15
4307010104     TR-รับงบลงทุน 0.00 0.00 -349,800.00 -349,800.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -5,983,163.73 0.00 -1,573,167.39 -7,556,331.12
4307010108     TR-รับงบกลาง -150,610.00 0.00 -150.00 -150,760.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -35,351,289.15 0.00 -5,377,282.59 -40,728,571.74
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -49,256,693.06 0.00 -3,798,992.71 -53,055,685.77
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -61,902,170.11 0.00 -1,222,884.15 -63,125,054.26
5101010108     ค่าล่วงเวลา 665,660.00 244,500.00 0.00 910,160.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 38,068.00 0.00 0.00 38,068.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 34,476.00 150.00 0.00 34,626.00
5101040111     เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย 78,066.00 0.00 0.00 78,066.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00
5103010103     ค่าที่พัก 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 41,777.52 0.00 0.00 41,777.52
5104010104     ค่าวัสดุ 147,624.68 236,292.01 0.00 383,916.69
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 0.00 349,800.00 0.00 349,800.00
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 239,200.00 7,800.00 0.00 247,000.00
5104020101     ค่าไฟฟ้า 4,599,195.87 1,129,877.88 0.00 5,729,073.75
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 16,270.53 1,618.91 0.00 17,889.44
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 13,910.00 1,391.00 0.00 15,301.00
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 27,855.00 4,276.60 0.00 32,131.60
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ 21,850.00 5,000.00 0.00 26,850.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง. 1,737,153.52 206,309.94 0.00 1,943,463.46
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 606,789.42 64,458.71 0.00 671,248.13
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 1,974,225.46 176,270.14 0.00 2,150,495.60
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 3,573,132.56 324,022.00 0.00 3,897,154.56
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 5,384,981.21 240,646.99 0.00 5,625,628.20
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 5,830,357.44 540,476.27 0.00 6,370,833.71
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 1,490,905.38 274,893.94 0.00 1,765,799.32
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร 189,104.65 10,051.15 0.00 199,155.80
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 8,148,857.39 679,967.56 0.00 8,828,824.95
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 4,523,066.72 421,397.57 0.00 4,944,464.29
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 185,395.68 28,170.00 0.00 213,565.68
5203010109     จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง 866,443.67 0.00 0.00 866,443.67
5203010111     จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. 1,149.25 0.00 0.00 1,149.25
5203010112     จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ 1.00 0.00 0.00 1.00
5203010120     จำหน่ายคอมฯ 1.00 0.00 0.00 1.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 49,256,693.06 4,322,292.71 -523,300.00 53,055,685.77
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 3,517,464.71 426,553.01 -278,321.37 3,665,696.35
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 35,351,289.15 5,377,282.59 0.00 40,728,571.74
5210010118     TE-ภายในกรม 2,232,602.49 0.00 0.00 2,232,602.49
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
5301010103     พักค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0800900029 0.00 155,570,123.28 -155,570,123.28 0.00
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 91,277
black_ribbon