สังกัด กรมท่าอากาศยาน Department of Airport
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
ท่าอากาศยานพิษณุโลก PhitsanulokAirport
Phisanulok
Nokair
Air Asia
ThaiLionAir
 

อำนาจของการบริหาร

 

อำนาจหน้าที่

 

 

ท่าอากาศยาน

1. รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแลกิจการ ท่าอากาศยานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามกฏหมาย กฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2. ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

3. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนามบินสาธารณะ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนุบสนุนการปฏฺิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและพิธีการบิน

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี พัสดุ นิติกรรม สัญญา การจัดหารายได้ งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อากาศยาน สินค้า สัมภาระ และผู้ใช้บริการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยาน

ประมวลข้อมูลทางด้านการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน รวมถึงการจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานต่างๆ

• ดำเนินการด้านพิธีการบิน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายความปลอดภัย

ดำเนินการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานรวมทั้งประสานแผนการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและฝึกซ้อมประจำ

ดำเนินการตรวจผู้โดยสาร สินค้า สัมภาระ และบุคคลที่จะเข้าในบริเวณพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยาน

ดำเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และประสานงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ท่าอากาศยาน

ควบคุม กำกับดูแล การจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยานและลานจอดอากาศยานให้เกิดความปลอดภัย

ดำเนินการอำนวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานกำหนดเขตป้อมพิทักษ์อากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอากาศยานตามแผนที่วางไว้

• ดำเนินการอำนวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานกำหนดเขตป้อมพิทักษ์อากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอากาศยานตามแผนที่วางไว้

ดำเนินการจัดทำแผนการกู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยาน รวมทั้งประสานแผนการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและฝึกซ้อมเป็นประจำ

ดำเนินการด้านกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานและอาคารสถานที่

• ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

• ดำเนินการตรวจทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน

ปฏบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายช่างเทคนิค

ดำเนินการด้านงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของสนาม ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องปรับอากาศ ระบบเตือนภัย

ดำเนินการตรวจระบบไฟทางวิ่ง ระบบไฟทางขับ และไฟลานจอด

ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาด การตกต่างจัดสวนภายในและภายนอกอาคารท่าอากาศยาน

ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร หรือท่าอากาศยานกรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของท่าอากาศยาน

ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและระวังแนวเขตที่ดินของท่าอากาศยาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon