ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานภายในท่าอากาศยานระนอง

        ท่าอากาศยานระนอง  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแลกิจการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.  ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

3.  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนามบินสาธารณะ

4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       ท่าอากาศยานระนอง แบ่งงานโครงสร้างการบริหารภายในโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ออกเป็น 5 กลุ่มงาน  ดังนี้

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของท่าอากาศยาน
2.ดำเนินการเกี่ยวงานด้านการบริหารบุคคล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุของท่าอากาศยาน
3. รวบรวม จัดทำสถิติ และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการด้านยานพาหนะ และควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา การเช่าพื้นที่
6. ติดตามงานต่างๆที่กองรับไว้ เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองเร่งรัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

1. ควบคุม กำกับดูแลงานด้านพิธีการบินในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
2. ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่อากาศยานผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
3. ติดตามหาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพื่อจัดทำคู่มือสนามบิน (Aerodrome Manual) รวมทั้งคู่มืออื่นๆในการบริหารจัดการของท่าอากาศยาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยาน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และข้อร้องเรียน
6. กำกับดูแลการแก้ไขเอกสารแถลงข่าวการบินให้เป็นปัจจุบัน
7. ดำเนินการในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของท่าอากาศยาน
8. ดำเนินการในการจัดทำแผน และติดตามความก้าวหน้าของแผน ตัวชี้วัดต่างๆตามที่กำหนดในการปฏิบัติราชการ
8. ดำเนินการ รวบรวมและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการบิน และการอำนวยความสะดวก
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการบิน
9. ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล และชีวอนามัย
10. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มความปลอดภัย

1. พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
2. ควบคุมตรวจสอบด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
3. ดำเนินการด้านการกู้ภัยดับเพลิง การตรวจสอบสิ่งกีดขวาง สิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด
5. ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือการอำนวยความสะดวก
6. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
7. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง
10. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มรักษาความปลอดภัย

1. ดำเนินการให้ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
2. ควบคุม ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร หรือบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้าสัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ รวมถึงการจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อออกบัตรอนุญาตต่าง ๆ
4. ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
5. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
6. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่รับผิดชอบ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง
9. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

1. ควบคุม ดูแล จัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรัษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบประปา และครุภัณฑ์ต่างๆของท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของท่าอากาศยาน
3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่รับผิดชอบ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานที่ดินและการระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง
8. ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ทั้งหมดจำนวน 46 อัตรา

 • ข้าราชการ        จำนวน     5     คน
 • ลูกจ้างประจำ     จำนวน     7     คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน   26    คน 
 • พนักงานราชการ จำนวน     6     คน
 • พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) จำนวน     2     คน


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon