ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

อำนาจหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน

อำนาจหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน

กระทรวงคมนาคม

     ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 2. จัดให้มีท่าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห์ตามข้อแรก
 3. ดำเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถูกหลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ได้มาตรฐานสากล
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon