กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
 

โครงสร้างบริหารงานท่าอากาศยานตรัง

 โครงสร้างการบริหารงานภายในท่าอากาศยานตรัง Trang Airport.

ท่าอากาศยานตรัง แบ่งงานโครงสร้างการบริหารภายในโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้

๑.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของท่าอากาศยาน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุของท่าอากาศยาน

 • รวบรวม จัดทำสถิติ และรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • ให้บริการด้านยานพาหนะ และควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา การเช่าพื้นที่

 • ติดตามงานต่างๆที่กองรับไว้ เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองเร่งรัด

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

 • ควบคุม กำกับดูแลงานด้านพิธีการบินในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฏหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้

 • ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

 • ติดตาม หาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำคู่มือสนามบิน (Aerodrome Manual) รวมทั้งคู่มืออื่นๆในการบริหารจัดการของท่าอากาศยาน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยาน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน

 • กำกับการดูแลการแก้ไขเอกสารแถลงข่าวการบินให้เป็นปัจจุบัน

 • ดำเนินการในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของท่าอากาศยาน

 • ดำเนินการในการจัดทำแผนและติดตามความก้าวหน้าของแผน ตัวชี้วัดต่างๆตามที่กำหนดในการปฏิบัติราชการ

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

 • ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการบิน

 • ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลและชีวอนามัย

 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.กลุ่มความปลอดภัย

 • พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้

 • ควบคุมตรวจสอบด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

 • ดำเนินการด้านการกู้ภัยดับเพลิง การตรวจสอบสิ่งกีดขวาง สิ่งปลูกสร้าง สิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางวิ่ง ทางขับและลานจอด

 • ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือการอำนวยความสะดวก

 • ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

 • ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานในภายในที่เกี่ยวข้อง

 • ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.กลุ่มรักษาความปลอดภัย

 • ดำเนินการให้ระบบการรักษาปลอดภัยเป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้

 • ควบคุม ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารหรือบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ รวมถึงการจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อออกบัตรอนุญาตต่างๆ

 • ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน

 • ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

 • ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 • ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕.กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

 • ควบคุม ดูแล จัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบประปาและครุภัณฑ์ต่างๆของท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ดูแลและวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของท่าอากาศยาน

 • ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน

 • ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานที่ดินและการระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน สถิติและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 • ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการบิน

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดจำนวน ๗๗ อัตรา

 • ข้าราชการ จำนวน ๙ คน

 • ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๐ คน

 • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔๙ คน

 • พนักงานราชการ จำนวน ๙ คน 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon