Calendar
  ก่อนหน้า January 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
 

ประวัติท่าอากาศยาน

   ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ประวัติ

     สนามบินอุบลราชธานีได้มีการบินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2464 ซึ่งขณะนั้นได้เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคโรคระบาดในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทางการได้ส่งนายแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยทางเครื่องบินไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฏร ซึ่งถือว่าได้เกิดสนามบินอุบลราชธานีแล้วตั้งแต่เวลานั้น

* พ.ศ.2495 กรมการบินพาณิชย์ (สำนักงานการบินพลเรือนการบินขนส่ง) กระทรวงคมนาคมได้เริ่มบริหารกิจการท่าอากาศยานอุบลราชธานี และได้ปรับปรุงพัฒนาสนามบินเพื่อบริหารการบิน

* พ.ศ.2504 - 2505 สหรัฐอเมริกาได้สร้างและปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับและลานจอด เพื่อผลทางการทหารในสมัยนั้นซึ่งมีทางวิ่งเป็นคอนกรีต 7,000/25 ฟุต 

* พ.ศ.2505 เปิดใช้งานสนามบิน

* พ.ศ.2508 กองทัพอากาศได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ 

* พ.ศ2533 กรมการบินพาณิชย์ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มสร้างอาคารท่าอากาศยาน หอบังคับการบิน และลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานในปัจจุบัน

การพัฒนาท่ากาศยาน

    คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2530 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี เพื่อแยกพื้นที่ที่ใช้ในกิจการบินพาณิชย์ออกจากเขตความคุมของทหารต่อมาคณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2532 ได้พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีข้อสังเกตว่าโดยที่ปัจจุบันเส้นทางบินพ้าณิชย์ระหว่างประเทศ คือ แอมเบอร์ 1 บินผ่านจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วซึ่งอาจมีความเป็นได้ที่จะพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการ

          กรมการพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยว  ประเภทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และประเภทธรรมชาติ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน เพราะมีระยะทางไม่ไกลใช้เครื่องบินใบพัดหรือไอพ่นขนาดเล็กเชื่อมระหว่างอุบลราชธานีและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีนได้โดยสะดวก

         กรณีนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงมีการขยายตัวและกระจายรายำด้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ที่จะทำการขนนักท่องเที่ยวจากต่งประเทส เข้า-ออก ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  คาดว่าจะเป็นเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่ง (แอร์บัส) มีพิสัยบินปานกลาง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้รับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่งด้วย จึงนำเสนอผลการศึกษาไปตามขั้นตอน ต่อมาคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2532 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 541,689,673.00บาท แบ่งเป็นงานก่อสร้าง ดังนี้

         - งานก่อสร้างที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ใช้งบประมาณ 256,055,000 บาท

ปี พ.ศ. 2534 - 35 สร้างเสร็จ 28 กันยายน พ.ศ.2535

         - งานสนาม (ทางวิ่ง,ทางขับ,ลานจอดเครื่องบิน และลานจอดรถยนต์)ใช้งบประมาณ 235,634,648 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2534 - 35 สร้างเสร็จ 15 กันยายน พ.ศ.2535 


Visitors today 43
All visitors 168,533
black_ribbon