ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
Real Time Flight Information
จังหวัดอุบลราชธานี
ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พักในเมืองอุบล
 

ประวัติท่าอากาศยาน

   

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ประวัติ

                สนามบินอุบลราชธานี  ได้มีการบินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2464 ซึ่งขณะนั้น   ได้เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคโรคระบาดในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทางการได้ส่งนายแพทย์และเวชภัณฑ์  โดยทางเครื่องบินไปยังจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฏร  ซึ่งถือว่าได้เกิดสนามบินอุบลราชธานี  แล้วตั้งแต่เวลานั้น

       ในปีพ.ศ.2495 กรมการบินพาณิชย์  (สำนักงานการบินพลเรือนการบินขนส่ง)  กระทรวงคมนาคมได้เริ่มบริหารกิจการท่าอากาศยานอุบลราชธานี และได้ปรับปรุงพัฒนาสนามบินเพื่อบริหารการบินตลอดจนกระทั่งพ.ศ.2504-2505 สหรัฐอเมริกา    ได้สร้างและปรับปรุงทางวิ่ง  ทางขับและลานจอด  เพื่อผลทางการทหารในสมัยนั้นซึ่งมีทางวิ่งเป็นคอนกรีต 7,000/25 ฟุต  เปิดใช้งาน พ.ศ.2505  และต่อมาเมื่อ พ.ศ.2508  กองทัพอากาศได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ  และในปี พ.ศ2533  กรมการบินพาณิชย์  ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มสร้างอาคารท่าอากาศยาน  หอบังคับการบิน  และลานจอดเครื่องบิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  ท่าอากาศยานในปัจจุบัน
 

การพัฒนาท่ากาศยาน

          คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530 มีอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี เพื่อแยกพื้นที่ที่ใช้ในกิจการบินพาณิชย์ออกจากเขตความคุมของทหารต่อมาคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายเศรษฐกิจประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2532  ได้พิจารณาปรับปรุง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีข้อสังเกตุว่า     โดยที่ปัจจุบันเส้นทางบินพ้าณิชย์ระหว่างประเทศคือ แอมเบอร์ 1 บินผ่านจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่แล้วซึ่งอาจมีความเป็นได้ที่จะพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี    ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล  จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการ

          กรมการพาณิชย์  ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม  ให้ดำเนินการตาม มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจดังกล่าว  จึงได้ศึกษาและพิจารณาแล้วเห็นว่า  จังหวัดอุบลราชธานีมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยว  ประเภทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  และประเภทธรรมชาติ  ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง  ที่เออำนวยต่อการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว  รวมทั้งอาจเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน  เพราะมีระยะทางไม่ไกลใช้เครื่องบินใบพัดหรือไอพ่นขนาดเล็กเชื่อมระหว่างอุบลราชธานีและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีนได้โดยสะดวก

         กรณีนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงมีการขยายตัวและกระจายรายำด้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ที่จะทำการขนนักท่องเที่ยวจากต่งประเทส เข้า-ออก ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  คาดว่าจะเป็นเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่ง (แอร์บัส)  มีพิสัยบินปานกลาง  ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี ให้รับ  ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่งด้วย  จึงนำเสนอผลการศึกษา ไปตามขั้นตอน  ต่อมาคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2532 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี  ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 541,689,673.00บาท  แบ่งเป็นงานก่อสร้าง

         - งานก่อสร้างที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ใช้งบประมาณ 256,055,000 บาท

ปี 2534-35 สร้างเสร็จ 28 กันยายน 2535

         - งานสนาม (ทางวิ่ง,ทางขับ,ลานจอด บ. และลานจอดรถยนต์)ใช้งบประมาณ 235,634,648 บาท งบประมาณปี 2534 -35 สร้างเสร็จ 15 กันยายน 2535 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 160
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 101,094
black_ribbon