ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
Real Time Flight Information
จังหวัดอุบลราชธานี
ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พักในเมืองอุบล
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าอากาศยาน

สถานภาพ

    เป็นท่าอากาศยานที่ใช้ร่วมกันระหว่างกรมท่าอากาศยานและกองบิน 21 (กองทัพอากาศ) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.  ควบคุมกิจการขนส่งทางอากาศในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญา         ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

  2. ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยานผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานรวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ        และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 100,849
black_ribbon