Calendar
  ก่อนหน้า May 2022 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 สิ่งอำนวยความสะดวกภายห้องผู้โดยในท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

1. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับให้คำแนะนำผู้โดยสาร ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร หมายเลข 2

----------------------------------------------------------------------

2. เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร สำหรับอำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารด้านหน้าอาคาร

----------------------------------------------------------------------

3. เคาน์เตอร์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร หมายเลข 3 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ให้คำแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และมีตำรวจท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนกันมาคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน

----------------------------------------------------------------------

4. ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP) และห้องละหมาด 

4.1 การขอใช้ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP)

ผู้มีสิทธิ์ในการขอใช้ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยาน ดังนี้

1) พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าที่กรมขึ้นไป

2) องคมนตรี

3) ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา และนายกรัฐมนตรี

4) รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงหรือทบวง

5) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมฝ่ายพลเรือนและฝ่ายตุลาการหรือหัวหน้าส่วนองค์การรัฐวิสาหกิจ

6) ข้าราชการฝ่ายทหารตั้งแต่แม่ทัพภาคขึ้นไป

7) ข้าราชการฝ่ายตำรวจตั้งแต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรขึ้นไป

8) อัครราชทูตหรือกงสุลของไทยและต่างประเทศ

9) ผู้นำทางศาสนาของไทยและต่างประเทศ

10) บุคคลที่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิจารณาเห็นสมควร

* กำหนดระยะเวลาการใช้ห้องรับรองพิเศษ

- ในเที่ยวบินขาออก ให้ใช้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 ชม.

- ในเที่ยวบินขาเข้า ให้ใช้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องเข้าถึงท่าอากาศยาน

   การดำเนินการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานใช้ดุลพินิจโดยรอบคอบในการดำเนินการและในการพิจารณาอนุญาต ดังนี้

    - สอบถามรายละเอียด โดยต้องระบุ ยศ ชื่อ ตำแหน่งของผู้ใช้ วัน เวลา และเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้า-ออก เมื่อผู้มีสิทธิขอใช้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาใช้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.

    - แจ้งการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิขอใช้ได้ทราบในเวลาอันสมควร

ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ประสงค์จะขอเปลี่ยนเวลาใหม่ แต่ปรากฏว่าเวลาที่ขอใช้ใหม่ไปตรงกับเวลาที่ห้องรับรองพิเศษไม่ว่าง หรือไม่สามารถจัดหาให้ได้ ให้รีบแจ้งผู้มีสิทธิขอใช้ทราบโดยเร็ว

* ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า และมีการขอใช้ห้องรับรองพิเศษอยู่เพื่อการรอคอย อันเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด ให้พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป

(หมายเหตุ - หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อการพิจารณาใช้ห้องรับรอง VIP ครั้งต่อไป)

4.2 ห้องละหมาด

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ห้อง มาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

** หมายเหตุ - ยารักษาโรคสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

----------------------------------------------------------------------

5. บริการรับส่งพัสดุ

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีมีบริการรับส่งพัสดุเป็น Cargo ไปกับสายการบิน

 • สายการบินที่ทำการบินในท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีให้บริการ Cargo มีอยู่ทั้งหมด 3 สายการบินคือ
 • สายการบิน Thai Lion Air เบอร์ติดต่อ 097-335-2749 (นำส่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง)
 • สายการบิน Nok Air เบอร์ติดต่อ 091-774-1181 (นำส่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง)
 • สายการบิน Thai Smile เบอร์ติดต่อ 045-244066/097-335-8244 (นำส่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

----------------------------------------------------------------------

6. ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

    มีบริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 3 ธนาคาร

    - ธนาคารกรุงไทย (KTB)

    - ธนาคารออมสิน (GSB)

    - ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

   ตั้งอยู่ข้างเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสายการบินไทยสมายล์

----------------------------------------------------------------------

7. เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automatic Postal Machine: APM)

   ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาออก 1 เครื่อง

----------------------------------------------------------------------

8. ร้านค้าจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากจังหวัดอุบลราชธานีอยู่หลายร้าน รวมไปถึงร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป โดยตั้งอยู่ทั้งภายในห้องโถงอาคารผู้โดยสารและห้องผู้โดยสารขาออก 

- ร้าน Nice , ร้านของฝากอุบลฯ By สามชัย , ร้านออนซอน , ร้านตองหนึ่ง , ร้านน้ำรินไหมฝ้ายทอมือ , ร้านดอกแก้ว , ร้านสุชาดาไหมไทย , ร้านแม่มาลัยไหมไทย , ร้านของฝากอุบล Horse House , ร้านเช็คอิน @ อุบลราชธานี

----------------------------------------------------------------------

9. บริการรถสาธารณะ รถ Taxi Meter และรถเช่า

รถ Taxi Meter

 • อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 40 บาท
 • เบอร์ติดต่อ 045265999 แท็กซี่มิเตอร์พัฒนา, 045-256111 แท็กซี่อุบล,045-317777 แท็กซี่อุบลบริการดี,045-283283 แท็กซี่สหกรณ์อุบล

รถ Smart Bus

 • เส้นทาง สนามบิน – ขนส่ง – สนามบิน
 • มีให้บริการตั้งแต่ 07.30 น. – 19.00 น. 
 • อัตราค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
 • เบอร์ติดต่อ 063-4399859 (บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด)

รถเช่า มีบริการทั้งหมด 6 บริษัท ได้แก่

 • Avis Rent a Car            เบอร์ติดต่อ 090-1972262
 • Budget Car Rental        เบอร์ติดต่อ 081-2614360
 • Sixt Rent a Car             เบอร์ติดต่อ 092-2231296
 • Hertz Rent a Car           เบอร์ติดต่อ 092-5091441
 • บริษัท ช.วัฒนา               เบอร์ติดต่อ 081-9675582 
 • บริษัท สุรีโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด           เบอร์ติดต่อ 081-0721500

----------------------------------------------------------------------

10. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

- ร้าน Auntie Anne’s, Black Canyon Coffee, S&P, U-Ubon Café  ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1

- ร้าน Black Canyon Coffee ภายในห้องผู้โดยสารขาออก ชั้น 1

- ร้านกาแฟดอยช้าง บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า

- Food Court ชั้น 2 ยังไม่เปิดให้บริการ

----------------------------------------------------------------------

11. บริการรถเข็น Wheelchair

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีมีบริการ Wheelchair สำหรับผู้โดยสาร จุดบริการอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

----------------------------------------------------------------------

12. บริการลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

   ลานจอดที่กรมท่าอากาศยานให้ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

 • เป็นลานจอดแบบไม่มีหลังคา มีพื้นที่จอด จำนวน 230 ช่องจอด
 • คิดค่าบริการชั่วโมงละ 15 บาท หากจอดรถ 8 ชั่วโมงขึ้นไปจะคิดเป็น 1 วัน วันละ 150 บาท

**หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะจอดรถค้างคืนในบริเวณลานจอดที่เสียค่าบริการ กรุณาแจ้งพนักงานที่ลานจอดก่อน มีค่าบริการวันละ 150 บาท   

   ลานจอดรถยนต์ของท่าอากาศยาน

**ปัจจุบันปิดปรับปรุง เนื่องจากมีการปรับปรุงลานจอดรถยนต์ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี**

โดยท่าอากาศยานฯ ได้จัดจุดบริการจอดรถยนต์ชั่วคราว 2 แห่ง 

1) บริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า จำนวนพื้นที่จอด 40 ช่องจอด ซึ่่งต้องมีการแลกบัตรผ่าน 

2) บริเวณทางเข้าด้านหน้าท่าอากาศยาน จำนวนพื้นที่จอด 80 ช่องจอด

บริเวณพื้นที่ทั้งสองแห่ง ห้ามมิให้จอดค้างคืน หากเกิดความเสียหาย ท่าอากาศยานอุบลราชธานีจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

   ลานจอดรถจักรยานยนต์

-  มีพื้นที่จอด 100 ช่องจอด

-  ไม่มีค่าบริการ  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 


Visitors today 0
All visitors 0
black_ribbon