Calendar
  ก่อนหน้า January 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
DataList 16 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 
การใช้งาน HugUbon
 11 จังหวัดที่ต้องกักตัวที่บ้าน เมื่อเดินทางมาจังหวัดอุบลฯ
ขอความร่วมมือบุคคลที่เดินทางมาจาก 11 จังหวัด ทุกอำเภอ ทุกเขตที่เข้ามาจังหวัดอุบลฯ ต้องกักตัวที่บ้านตนเอง ไม่ต้องมาที่ทำงาน ห้ามไปแหล่งชุมชน 1. สมุ...
มาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดอุบลราชธานี
15 มกราคมนี้ มาเริ่มฮักอุบลพร้อมกัน
จังหวัดอุบลฯ ขยายเวลาสวมหน้ากากออกไปถึง 28 กุมภาฯ นี้
มาตรการควบคุมบุคคลเดินทางมาจากสมุทรสาคร
รู้หรือไม่? โคมลอยที่คุณปล่อยแล้วไปไหน
CAAT : เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย
CAAT : แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้...
CAAT เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
❌เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ✅ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จาก...
CAAT - การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID &n...
การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (Proposed Development in Air Navigation Safety Zone Approval)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง​ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 58 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ...
CAAT - แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสาร เส้นทางบินภายในประเทศในช่วง COVID-19 (ฉบับที่ 2)
App หมอชนะ ยิ่งโหลดเยอะ ยิ่งช่วยหมอชนะ
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาอาวุธปืนฯ
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ....

DataList 16 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 


 
 


Visitors today 168
All visitors 168,824
black_ribbon