Calendar
  ก่อนหน้า May 2022 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
 

คู่มือสำหรับประชาชน

 
DataList 10 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 
No. Detail
1
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน  
  264563_ประกาศ ทย. ลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยานและที่เก้บอากาศยาน ตามมาตรการโควิด 19 2564 (1-28 ก.พ. 64).pdf 46 KB DownloadDownload
2
ระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  
  เอกสารสรุปสาระสำคัญ ระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564.pdf 254 KB DownloadDownload
  ระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564.pdf 846 KB DownloadDownload
3
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา  
  คู่มือการปฏิบัติตาม ประกาศ ฉ.4.pdf 19 MB DownloadDownload
  ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉ.4.pdf 848 KB DownloadDownload
4
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร  
  การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร.pdf 314 KB DownloadDownload
  pic - การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร.jpg 267 KB DownloadDownload
5
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว  
  การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว.pdf 315 KB DownloadDownload
  pic - การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว.jpg 259 KB DownloadDownload
6
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร  
  การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร.pdf 330 KB DownloadDownload
  pic - การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร.jpg 258 KB DownloadDownload
7
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว  
  การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว.pdf 317 KB DownloadDownload
  pic - การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว.jpg 237 KB DownloadDownload
8
คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ  
  การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ.pdf 342 KB DownloadDownload
  pic - การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ.jpg 287 KB DownloadDownload
9
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยาน  
  pic - การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยาน.jpg 243 KB DownloadDownload
  การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยาน.pdf 318 KB DownloadDownload
10
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ  
  pic - การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ.jpg 242 KB DownloadDownload
  การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ.pdf 303 KB DownloadDownload
DataList 10 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 


 
 


Visitors today 0
All visitors 0
black_ribbon